תנאי שימוש באתר YYY

לפני הכל ממש חשוב לנו שתדעו שאנחנו מאוד שמחים שאתם כאן אבל יחד עם זה אנחנו מבקשים מכם שתקראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו, ואם הם לא מקובלים עליכם– פשוט אל תעשו שום שימוש באתר. למה? כי בזה שאתם גולשים/ נרשמים לאתר אתם בעצם חותמים אתנו על הסכם שלפיו אתם מקבלים את כל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו.  אז…אם בכל זאת החלטתם לגלוש באתר או לפנות אלינו דרכו או להירשם למועדון השרוטים אז הנה עוד כמה דברים שחשוב לנו להדגיש: 

 

  • אנחנו יכולים לאסוף מידע עליכם באופן אוטומטי (באמצעות "Cookies"  או אמצעים אחרים). אם זה לא מתאים לכם אתם יכולים לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט שלכם או פשוט להפסיק לעשות שימוש באתר . 
  • כדי להשתמש בחלק מהשירותים של האתר\המועדון- תתבקשו להירשם ולתת פרטים שונים. אם אתם מחליטים להירשם זה אומר שאתם מסכימים ורוצים שכל מידע כזה שמסרתם לנו או שהגיע אלינו ישמר במאגר מידע שאנחנו מנהלים ושנוכל להשתמש בו כמו שמפורט בהמשך.
  • אם אתם חושבים שתוכן שהתפרסם באתר פוגע או מפר את זכויותיכם, אם כבר לא מתאים לכם לקבל מאתנו דיוור ישיר, אם אתם רוצים לעיין\לשנות\למחוק לגמרי את המידע עליכם מן המאגר שלנו או אם יש לכם צורך לפנות אלינו בכל נושא אחר – פשוט תכתבו לנו את זה לכתובת: _________רק – אנא תוודאו שהמייל אכן הגיע ליעדו בטלפון :___________ולבקש את _________________ .

 

 

ברוך הבא ל- YYY  הבית המקוון שלנו להדרכת מקצועות היוטיוב (להלן: "האתר"). האתר מופעל ע"י חברת שרוטונים זה ויראלי בע"מ (להלן: "החברה") אשר הינה בעלת כל הזכויות באתר ובתוכנו. עצם השימוש שלך ושל כל אדם\ישות\גולש\משתמש (להלן: "המשתמש") באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו, מהווים הסכמה גורפת הן לתנאי השימוש והן למדיניות הפרטיות של האתר (כפי שיעודכנו מעת לעת ואשר מיועדים לנשים ולגברים כאחד-ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד)(ייקראו יחדיו "תנאי השימוש"), המפורטים להלן:  

 

  1. הרשמה ורישיון השימוש באתר 

לצורך הצטרפות לקורס מקוון ("שירותי האתר") יש להרשם לאתר. הרישום לאתר והשימוש במידע שמסר המשתמש באתר ו/או שהצטבר אודותיו בעת השימוש באתר, יהיו בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות של האתר, תנאי שימוש אלה ובהתאם להוראות כל דין. קוד וססמא שקיבל משתמש נועדו לצורך הצטרפותו לשירותי האתר ולשימושו הפרטי והאישי בלבד. חל איסור גורף להעבירם לכל משתמש ו\או אדם אחר. המשתמש אינו רשאי לעשות באתר כל שימוש שאינו חלק משירותי האתר ושאינו לצרכיו האישיים של המשתמש- ואלה בלבד.  חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו כל שימוש אחר, לרבות כל שימוש מסחרי ו\או שימוש בניגוד להוראות כל דין, לרבות לצורך מטרה בלתי חוקית, פוגענית, מאיימת, שימוש שיש בו לשון הרע ,שימוש הפוגע בזכות יוצרים ו\או זכות קניין רוחני אחרת, בזכות לפרטיות ו\או בהוראת כל דין אחר. 

  1. בעלות וזכויות קניין רוחני

האתר לרבות כל רכיב מרכיביו (לרבות שם המתחם, שם האתר, סימני מסחר, שיטות הלמידה, תוכן השירותים, המצגות, הלוגו, העיצוב, אייקונים, גרפיקה, סרטונים, אודיו, צילומים, טקסטים, קודים וססמאות משתמש וכיו"ב) וכל המידע הנמצא בו (להלן ייקראו יחדיו : "התוכן") מוגנים תחת דיני הקנין הרוחני, בין היתר בזכויות יוצרים, בישראל ומחוצה לה.  הבעלות וכל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן ובכל הקשור אליהם הינם קניינה הבלעדי של החברה ו/או שהיא בעלת רישיון מאת צדדים שלישיים לעשות בהם שימוש. המשתמש אינו רשאי ומתחייב שלא לעשות כל שימוש שלא הותר מפורשות תחת תנאי השימוש, לרבות להעתיק, להפיץ, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, ליצור עבודות נגזרות, לשנות, למסחר, להעביר לאחרים וכיו"ב כל חלק מהתוכן הכלול באתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה המפורשת של החברה לכך מראש ובכתב. המשתמש באתר אינו רשאי לעשות שימוש בתכני האתר או בחומרים כלשהם הכלולים באתר שלא לצורכי צפייה לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, לרבות אך לא רק בדרך של, שינוי, העתקה מלאה או חלקית, העמדה לרשות הציבור, העלאה) uploading(, הפצה, העברה, מתן הרשאה, מכירה או פרסום או בדרך של ייצוא תכנים אל מחוץ לאתר בכל דרך  – כגון בדרך של מיסגור) framing( , יצירת לינק עמוק) deep linking( או הטמעה embedding((. הנהלת האתר מאשרת למשתמש באתר לצפות בחומרים המופיעים באתר, וזאת לצורכי צפיה לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד. אין בהרשאה זו משום העברה של זכויות הבעלות בתכני האתר לבעלות המשתמש באתר ו/או לטובת צד ג' אחר כלשהו. אין לשנות את תכני האתר בדרך כלשהי ו/או לשעתקם, להציגם בפומבי, להפיצם, או להשתמש בהם בכל דרך שהיא, לכל מטרה מסחרית או ציבורית.  למרות האמור מותרת הפניה חיצונית לאתר – ובלבד שתבוצע ע"י קישור לעמוד הבית של האתר בלבד, כאשר לחיצה על הקישור תוביל לפתיחת עמוד הבית של האתר בעמוד נפרד, באופן מלא וללא כל שינוי ו/או תוספת וללא כל מסגרת ו/או כותרת.

 

  1. הגבלת אחריות

(בסעיף זה ייקרא "המשתמש" גם כל מי מטעמו).

החברה אינה אחראית לטעויות ו/או אי דיוקים בקשר עם התוכן המוצג באתר כפי שהוא ובכפוף לזמינותו ואשר נועד למטרות כלליות בלבד ואינו מהווה בשום אופן המלצה ו/או חוות דעת, בין היתר בקשר לרכישת מוצר\ למתן שירות. המשתמש מוותר בזאת ויהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה לגבי הסתמכותו על התוכן המוצג באתר כאמור. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע או ייפגע והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר. מובהר, כי החברה אינה ולא תהא אחראית לציוד של המשתמש (מחשב, ציוד הקפי וכיו"ב) וזוהי אחריותו המלאה של המשתמש לדאוג לכשירות ציודו וביצוע הבדיקות הרצויות בטרם הצטרפות לשירותי האתר. השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש והוא מצהיר כי החברה אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש\ טעות\השמטה \מניעת גישה או שימוש באתר, נזק לרכוש השתמש וכיו"ב, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזק ו/או אבדן, בין אם ישיר או עקיף, לרבות נזקים תוצאתיים, אקראיים ונלווים ו/או פיצויים עונשיים כלשהם, לרבות בגין הפסד רווחים, הפסד בנפח עסקים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד/איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין ו/או כל הפסד ו/או נזק כספי ו/או אחר) אשר נובעים ו/או קשורים לאתר ו/או לתוכן והשירותים הניתנים בו ו/או השימוש בהם. החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את האתר, מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, לרבות סגירתו, זאת ללא צורך בהודעה על כך מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. ככל שיפורסמו מבצעים באתר, תנאי מבצעים כאמור יהיו כפופים לתנאים שיקבעו לאותו עניין בתקנון המבצע הרלבנטי. החברה רשאית בכל עת לשנות\ להפסיק את הפעילות המבוצעת באתר באופן מלא\חלקי\זמני\קבוע, להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, בתשלום ו/או ברישום ע"י המשתמש, וכל זאת מבלי שתהיה למשתמש כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות . שינוי כאמור ייכנס לתוקף החל מהמועד בו פרסמה החברה הודעה על כך באתר והמשתמש מצהיר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה\דרישה\תביעה בקשר לנ"ל. המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, לרבות מכח כל תביעה, דרישה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, אשר נובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרה של תנאי השימוש ע"י המשתמש ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה, אשר בהתאם לתנאי שימוש אלה אין לחברה אחריות לגביו.

 

  1. קישוריות לאתרים אחרים ופרסומים של צדדים שלישיים

האתר עשוי לכלול בין היתר תכנים ומידע מסחרי, כגון פרסומות ומודעות בקשר לשירותים או מוצרים. פרסום התכנים והמידע המסחרי באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד החברה לרכוש ולהשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם. הנהלת האתר רשאית להציג או לכלול באתר מידע בנוגע למוכרים או מציעי שירותים וקישוריות לאתרים המופעלים ע"י צדדים שלישיים עצמאיים שאינם שייכים להנהלת האתר ואינם בשליטתה (להלן – "צדדים שלישיים"). השימוש במידע ובאתרים של צדדים שלישיים אלה יעשה בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהם.   תכנים המוצגים באתר שהנם של צדדים שלישיים ו/או שמקורם בצדדים שלישיים אינם בבעלותה של הנהלת האתר ואינם באחריותה כי אם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים. מודגש בזאת, כי בין הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ובין בעלי אתרי צד ג' אין יחסים משפטיים, וכי הנהלת האתר אינה קשורה באופן כלשהו לאתרים המקושרים ולפיכך אינה אחראית לתכנים המופיעים בהם ואין לה שליטה על תוכנים, לתנאי השימוש של אותם אתרים, למדיניות הפרטיות שלהם ו/או לכל דבר אחר בקשר לאותם אתרים .אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' באתר כמתן אישור, חסות, המלצה או העדפה ע"י הנהלת האתר לאותם אתרים, לרבות כל חומר או מידע המופיע בהם, או למוצרים/שירותים המוצגים בהם. ככל שבאתרים אלה מוצעים למכירה מוצרים ושירותים, הנהלת האתר אינה צד לעיסקאות אלה ולא תחוב אחריות כלשהי בקשר למכירת מוצרים/שירותים שכאלה. בעצם גלישתך באיזה מהאתרים המקושרים, הינך משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את הנהלת האתר ו/או מי מטעמם מכל אחריות בקשר לאותם אתרים. הנהלת האתר איננו מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ פעיל .הנהלת האתר רשאית לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי .הנהלת האתר איננו מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: "הפרעה") בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו. עם זאת ,הנהלת האתר תעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור. אם המבקר באתר יבחר לעשות שימוש  בקישורים  ולבקר באתרים של צדדים שלישיים, המבקר עושה זאת על אחריותו ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים כדי להימנע מנזק עקב הפנייה לאתר זה,  ובכלל זה לנזק שמקורו בוירוס מחשב ואלמנטים פוגעניים אחרים. אנו ממליצים לך להיות עירני וזהיר, להקפיד לקרוא את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של אותו אתר וכן לוודא כי האתר אכן מתאים לדפוסי השימוש שלך באתרי אינטרנט ואינו מכיל חומר אסור כגון תוכן בוטה ,פוגעני, מעליב, עויין ,מאיים, שיקרי, גס ,אלים, דוחה, לא חוקי ו/או לא ראוי. תשומת ליבך כי אתרי צד ג ' עלולים להציע אבטחה בהיקף שונה וברמה נמוכה יותר מזו המוצעת באתר זה ו/או שמדיניות הגנת הפרטיות שונה מזו המוצעת באתר זה. בכל מקרה, הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי, לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למי שיבחר להיכנס לאתר מקושר או לאתר צד ג' כלשהו.  האתר עשוי להעמיד לרשותך כלים לשיתוף וקישור תכנים מהשירות באמצעות רשתות חברתיות שונות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים, כגון פייסבוק. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותי צד ג' כאמור נעשה על אחריותך בלבד. שימוש כאמור אינו קשור לאתר או לחברה והוא יהיה כפוף למסמכים המשפטיים המסדירים את פעילותן של הרשתות החברתיות ושירותי צד ג' הללו, לרבות תנאי השימוש בשירותים מקוונים אלה ומדיניות הפרטיות הנוהגת בהם. מסמכים משפטיים אלה אינם מטעמה של החברה. 

 

  1. שונות

(א) כל זכות שלא הוקנתה מפורשות למשתמש תהא שמורה להנהלת האתר ו/או מי מטעמה (ב) בכל פניה של משתמש להנהלת האתר ו/או מי מטעמם בנוגע לתוכן כלשהו המצוי באתר, מוסכם בזאת בין הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לבין המשתמש באתר, בהתאם לסעיף 12 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1212, כחוזה נפרד בכתב – על תקופת התיישנות מוסכמת של שישה חודשים מהמועד הראשוני של פרסומו באתר של התוכן הרלבנטי, נשוא פניית המשתמש (" תקופת ההתיישנות המוסכמת"). כל פניה של משתמש להנהלת האתר ו/או מי מטעמם אשר תיעשה בניגוד לאמור, קרי, לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת, תיחשב כאילו שלא נעשתה והנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו פטורים מהתייחסות אליה. מובהר, כי תקופת ההתיישנות המוסכמת תהא זו המחייבת את הצדדים ולא כל תקופת התיישנות אחרת הקבועה בדין. (ג) הנהלת האתר ו/או מי מטעמה רשאית להמחות ו/או להעביר את תנאי השימוש ו/או הזכויות ו/או החובות על-פיהם לכל גוף ו/או יחיד אחר במקומם וזאת, מבלי צורך לקבל את הסכמת המשתמש ו/או להודיעו על כך. (ד) אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכללי הפרטיות של האתר, המתפרסמים להלן ובאתר. (ה) דיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית ו/או תביעה הקשורה באתר, בשימוש בו, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות; כל תביעה שתוגש כנגד הנהלת האתר או מי מטעמה בקשר לכל עניין הקשור לאתר או הנובע ממנו תתברר ותובא להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.  

 

נשמח לעמוד לשירותכם

חייגו:050-8284433

או מלאו פרטיכם וניצור קשר בהקדם:

[contact-form-7 404 "Not Found"]

הסדנה הדיגיטלית של בית הספר למקצועות היוטיוב נפתחת בקרוב, רוצים להיות הראשונים שמקבלים פרטים?

[contact-form-7 404 "Not Found"]